Pada hakekatnya, Syuro bukan semata-mata konsep politik yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, namun ia sebenarnya merupakan “cara hidup” yang idealnya menjadi acuan setiap masyarakat Islam, dengan demikian kehidupan umat berporos di atas Syuro, tenggang rasa dan bebas dari rasa takut, tekanan dan paksaan dalam menentukan pilihan merupakan kondisi niscaya agar Islam dalam suatu masyarakat kebiasaan Syuro menjadi tradisi bahkan dimensi kebebasan dari rasa takut dan tekanan merupakan dasar yang kokoh bagi terbangunnya iklim Syuro dalam masyarakat. Apabila individu yang bertempat dalam suatu komunitas telah menjadikan Syuro sebagai tradisi tak terpisahkan dalam mengatasi persoalan yang terjadi, maka merealisasikan Syuro dalam lapangan politik menjadi amat mudah, sebab Syuro sudah menjadi bagian kesadaran mereka yang integral. Suatu kesadaran kolektif yang sangat berpengaruh dalam sebuah proses transformasi sosial.

Download Buku: Tinjauan Fiqh Siyasah Mengenai Beberapa Masalah Kekinian

Iklan